Aviation English Center


Aviation English Center, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, 28.04.2014 tarihinde yayınlamış olduğu, SHT-147 Dil Yeterliliği Hizmet Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı kapsamında, Hava Aracı Bakım personelinin Dil Yeterliliği Sınavlarını gerçekleştirmek maksadıyla yetkilendirilmiştir.
Sınav sistemi ve sınav başvuruları hakkında detaylı bilgiye yukarıda belirtilen başlıklardan ulaşabilir veya kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Aviation English Center ailesi olarak sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dileriz.

  Sınav Kapsamı


 1. Sınavın amacı, aşağıda belirtilen personelin hava aracı üreticisinin talimatlarını anlayarak, gerçekleştirdiği işi yapabilmesi adına söz konusu uçuşa elverişlilik ve bakım talimatlarının Türkçe olmadığı durumda, İngilizce yabancı dil yeterliliğini belgelemek için gerekli koşulları belirlemektir;

  a) İlk defa HBL-66 Hava Aracı Bakım Lisansı alacak kişiler,

  b) Bakım kuruluşlarınca onaylayıcı veya destek personeli olarak yetkilendirilecek personel,

  c) Genel Müdürlük mevzuatları kapsamında bakım çıkış sertifikası düzenleyen bağımsız onaylayıcı personel,

  ç) Motor, APU, iniş takımı, komponent, parça üzerinde CRS düzenlemek üzere yetkilendirilecek personel,

  d) Onaylayıcı, destek personeli veya motor, APU, iniş takımı, komponent, parça üzerinde yapılan bir bakım işlemi sonrası CRS düzenlemek üzere yetkilendirilmeyen ancak belirli eğitimleri alarak, tanımlı hava aracı veya motor, APU, iniş takımı, komponent, parça üzerinde işlem yapmak üzere onaylı bakım kuruluşlarınca yetkilendirilecek teknik personel,

  e) SHT-145/SHT-147 kapsamında onaylı kuruluşlarca yetkilendirilecek teorik, pratik ve işbaşı eğitmenleri,

  f) EASA Part-147 kuruluşlarında (yurtiçinde veya yurtdışında), Part-66 kapsamında modül sınavlarına giren veya tip eğitimi alan kişiler,

  g) f bendi kapsamındaki kişilerin tip kursu veya modül sınavları tarihlerinde geçerli dil yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

 2. 9 Şubat 2023 tarihinden önce EASA Part-147 kuruluşlarından tip eğitimi alan ya da modül sınavlarına girenlerin, başvuru tarihi itibariyle geçerli dil belgesi sunması kabul edilir.
 3. 9 Şubat 2023 tarihinden sonra; mücbir sebeplerle modül sınavı veya tip kursu sürecinde geçerli dil belgesi bulunmayan adayların durumları Genel Müdürlükçe ayrıca değerlendirilecektir.
 4. “Hava Aracı Bakım Personeli İngilizce Yeterlilik Sınavı” – U 01 S UE 005 Sınav; 10 adet dil bilgisi, 15 adet kelime bilgisi, 15 adet çeviri, 15 adet paragraf, 15 adet boşluk doldurma, 10 adet cümle tamamlama sorusu olmak üzere toplam 80 sorudan oluşacaktır. Sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

  Sınav Kuralları


 1. Adaylar sınav saatinden en az 15(onbeş) dakika önce, sınav salonunda gerekli kontrollerin yapılması için fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı veya kanunen kimlik belgesi yerine geçen belgeler ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunmalıdırlar. Aksi halde, sınava alınmazlar.
 2. Adaylar sınava kendilerine tahsis edilen sınav salonunda ve sıra numarasında girmelidirler.
 3. Sınavlara başlamadan önce adayların kimlik tespiti yapılır, sınav yoklaması imzalatılır.
 4. Sınav salonlarında sınav süresince kamera sistemi ile görüntü kaydı yapılır.
 5. Adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kâğıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı gibi şeyleri yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav salonuna sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav salonuna girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya çekme olarak değerlendirilir.
 6. Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.
 7. Sınava girmeyen adaylar varsa, Sınav Gözetmenleri bunlara ait soru kitapçığı ve cevap formunu sayar, tam olduğu saptandıktan sonra zarfa konularak güvenlik altına alınır.
 8. Sınav başladıktan sonra durdurma, ara verme veya geri dönme yapılmaz.
 9. Sınava geciken aday sınava alınmaz. Sınavın başlangıcındaki ilk on beş dakika ve sınav bitiminden önceki son beş dakika adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmez.
 10. Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan iki adaydan biri, sınavını bitirse bile diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz.
 11. Her adaya bir test kitapçığı verildikten sonra kitapçıklarda basım hatası olup olmadığının tespiti için adaylardan test kitapçıklarının hızlı bir şekilde kontrol etmesi istenir. Hatalı kitapçık olması durumunda, düzgün olanla değiştirilmesi için Sınav gözetmeni yedek test kitapçığını adaya teslim eder.
 12. Adayların sınav süresi, cevap anahtarı ve soru kitapçığı üzerinde yapacakları ön işlemlerden sonra, Sınav Gözetmeni tarafından “Sınav başlamıştır” duyurusundan itibaren hesaplanır.
 13. Sınav sırasında adayların acil sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin verilmez. İzin verilen adaya Sınav Gözetmeninin belirleyeceği bir kişi nezaret eder. İzin verilen adaya ek süre verilmez. Adayın soru kitapçığını ve cevap anahtarını salon dışına çıkartmasına izin verilmez.
 14. Adaylar sınav süresince; Genel Müdürlük tarafından sağlanan sınav kitapçığı ile cevap formunu kullanırlar, bunları sınav bitiminde sınav gözetmenine eksiksiz olarak teslim ederler.
 15. Adaylar sınav esnasında sınav gözetmenlerinin sınava uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yaptığı uyarılara uymak zorundadır. Sınav gözetmenleri gerekli görmesi halinde adayların yerlerini değiştirebilir ve sınav düzeninin bozulmaması için gerekli her türlü tedbiri alır.
 16. Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında, sınav gözetmeni tarafından kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, kopya işlemi yapılan sınavın tarihinden itibaren on iki ay içinde tekrar sınava alınmazlar ve idari yaptırım uygulanır.
 17. Sınav öncesinde veya sınav esnasında meydana gelebilecek yangın, deprem vb. sebeplerle sınavların yapılamaması durumunda mümkün olan en yakın tarihte aynı adaylar için tekrar sınav tarihi belirlenir ve duyurulur. Bu durumda sınava girecek adaylardan ücret talep edilmez.
 18. Aday, sınav son başvuru tarihinden önce herhangi bir sebeple başvurusunun iptal edilmesini talep ederse ücret iadesi yapılır. Bunun dışında ödenen sınav ücreti iade edilmez.

  Sınav Başvurusu


  1. Dil Yeterliliği Sınav Başvurularının tamamlanabilmesi için öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'nün Sistemi üzerinden başvuru yapılması ve müteakiben kurumumuz hesabına sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.
  2. Başvurular, https://kdm.shgm.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet girişi yoluyla T.C. Kimlik Numarası ile yapılacaktır. (Başvurularım> Yeni Başvuru, Eğitim: Hava Aracı Bakım Personeli İngilizce Yeterlilik Sınavı, Başvuru Tipi: Son Sınav, Kaynak Sağlayıcı; Tercih, Başvuru Merkezi: Tercih ili)
  3. Sınav ücreti 1200(KDV DAHİL) (Bin İki Yüz) TL. dir; Sınav ücreti; : AEC ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. adına, Denizbank Yeşilköy Şubesi (Şb. Kodu 9220), 7657110-352 Hesap numaralı, TR22 0013 4000 0076 5711 0000 09 IBAN numaralı hesaba yatırılır. Ödemesi eksik olan başvurular işleme alınmaz.Ödeme dekontunuzu '' info@aviationenglishcenter.com '' e-posta ile gönderiniz.
  4. Aviation English Center başvuru geliş sırasına göre randevuları vermek zorundadır. Hiçbir adaya öncelik verilemez.

Sınavların Geçersiz Olması


 1. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girilmesi.
 2. Kopya çekildiğinin tutanakla tespit edilmesi.
 3. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması.
 4. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi.
 5. Başka aday yerine sınava girilmesi.
 6. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli veya makinesi gibi araçların aksi belirtilmedikçe sınav anında yanında bulundurulması.
 7. Sınav malzemelerine zarar verilmesi, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının fotoğrafının çekilmesi veya herhangi bir yöntemle çoğaltılması.
 8. Sınav gözetmenleri tarafından hazırlanan tutanaklarda bu Genelgede belirtilen sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi.

İdari Yaptırım


 • Belirtilen kurallara uymayan şahıslara 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 143 üncü maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.
 • 13 Haziran 2024 Sınavı için başvuru işlemleri 20-31 Mayıs tarihinde yapılacaktır.

   Sınav Sonuçları


   1. Adayların sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, https://kdm.shgm.gov.tr adresinde bulunan Sınavlarım bölümünden ilan edilir.
   2. Adayların sınav sonuç belgesi, itiraz sürecinin tamamlanmasında sonra Sınav Sisteminden (https://kdm.shgm.gov.tr) ilgili sınav sonunda katılım belgesi veya sertifikaya hak kazanılması halinde adaya ait katılım belgesi veya sertifika sınav sisteminden düzenlenir
   3. İstenilen dil yeterliliği, birinci maddede belirtilen personelin yetkilendirilmesi için ön şarttır. Bu kişilerin yetkilendirilebilmesi için SHT-145 veya SHT-147 kuruluşlarında ilgili mevzuat gereğince ayrıca bir değerlendirme yapılır.
   4. Genel Müdürlükçe aksi uygun bulunmadığı sürece, EASA Part-66 Hava Aracı Bakım Lisansı yetkisiyle çalışan kişiler için de yabancı dil yeterliliği şartı aranır.
   5. Dil yeterliliği konusundaki düzenlemelerin, SHT-145 kuruluşları tarafından MOE’lere, SHT-147 kuruluşları tarafından ise MTOE’lere yansıtılarak gerekli güncellemelerin yapılması gerekir.
   6. Bakım personelinin ve eğitmenin yetkilendirme tarihinde geçerli İngilizce dil yeterliliği puanına sahip olduğunun aranması ve dil yeterliliği kontrol sorumluluğu, çalıştığı bakım veya eğitim kuruluşları kalite birimlerine aittir. Dil yeterliliği ile ilgili belgeler yetkilendirme dosyalarında saklanır.
   7. Dil yeterliliği (İngilizce) sınavlarında 100 tam puan üzerinden alınan başarı notu, aşağıdaki ölçütlere göre kabul edilir:
   8. * 50 – 59 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli,

    * 60 – 69 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli,

    * 70 – 79 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 6 yıl geçerli,

    * 80 – 89 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 9 yıl geçerli,

    * 90 –100 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 13 yıl geçerli,

   9. Yabancı dil yeterliliğinin belgelenmesinde;

    a) 13.09.2023 tarihli E-41466435-200.01-61300 sayılı UED sınavlarının gerçekleştirilmesi konulu Genel Müdürlük yazısına göre Genel Müdürlükçe düzenlenen dil yeterliliği sınav sonuçları,

    b) Genel Müdürlükçe dil yeterliliği sınavı için SHT-147 Talimatı, Ek-3: Dil Yeterliliği Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Gereklilikleri kapsamında yetki verilen kuruluşların yaptığı İngilizce sınav sonuçları kabul edilir.

   10. Önceden yetkilendirilmiş teknik personeli aynı veya farklı bir bakım kuruluşunda yeniden yetkilendirmek veya yetkide değişiklik yapmak için hava aracı bakım personeli lisansına sahip teknisyen için kabul edilebilir dil yeterliliği başarı notu 100 tam puan üzerinden asgari 50’dir ve geçerlilik süresi beşinci fıkrada belirtildiği gibidir:

    a) Onaylayıcı, destek personeli veya motor, APU, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde yapılan bakım işlemi sonrası bakım çıkış sertifikası (CRS, Form 1, v.b.) düzenlemek için yetkilendirilmeyen ancak task eğitimi gibi belirli eğitimleri alarak tanımlı hava aracı, motor, APU, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde işlem yapmak için yetkilendirilecek personel,

    b) Bakım kuruluşlarınca onaylayıcı veya destek personeli olarak yetkilendirilecek personel,

    c) Bağımsız onaylayıcı personel olarak bakım çıkış sertifikası düzenleyecek HBL-66 lisans sahibi teknik personel,

    ç) Motor, APU, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde bakım çıkış sertifikası (CRS, Form 1, v.b.) düzenlemek üzere yetkilendirilecek personel.

   11. Aşağıda belirtilen hava aracı bakım teknisyenleri için kabul edilebilir dil yeterliliği başarı notu 100 tam puan üzerinden asgari 70’dir ve geçerlilik süresi beşinci fıkrada belirtildiği gibidir:

    a) İlk kez HBL-66 hava aracı bakım personeli lisansı almak isteyen personel,

    b) SHT-145 veya SHT-147 Talimatları kapsamındaki kuruluşlarca, teorik, pratik veya işbaşı eğitmeni olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel,

    c) Yurt içinde veya yurt dışında EASA Part-147 kuruluşlarında, Part-66 kapsamında modül sınavlarına giren veya tip eğitimi alan kişiler.

   12. Yüksek Öğretim Kurulu veya Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurum veya kuruluşlarda; ders içeriği Türkçe olan konularda eğitim veren eğitmenlerden, bu Talimat kapsamında dil yeterliliği şartı aranmaz.

   Sınav İtiraz


   1. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde itiraz edebilirler. Bu süreden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
   2. İtirazlar sınav sistemi üzerinden (https://kdm.shgm.gov.tr) Destek> Sınav İtiraz bölümünden çevrimiçi olarak yapılır.
   3. Yapılan itirazların değerlendirilmesi için adayların Genel Müdürlük hizmet tarifesinde yer alan hizmet bedelini ödemesi gerekir.. İtiraz ücretinin, https://takas.shgm.gov.tr internet adresi üzerinden SHAK6036 kodu ile her itiraz edilen soru başına ödenmiş olması gerekmektedir. Usulüne uygun olarak yapılmayan itirazlarda ödenen hizmet bedelleri iade edilmez.
   4. İtiraz yapılan sınavlar 5 (beş) iş günü içinde Sınav itiraz komisyonu tarafından incelenir. Yeniden değerlendirmeye tabi tutulan sınavın sonucu kesinleştikten sonra adaya sınav sistemi üzerinden bildirilir. Aday yaptığı itirazında haklı ise sınav puanı değiştirilir ve yeni sınav sonuç sertifikası düzenlenir.
   5. Usullere uygun olarak yapılmayan itiraz, yeniden değerlendirme talepleri ile yeniden değerlendirilmesi tamamlanarak puanı kesinleşmiş sınavlara yönelik mükerrer itirazlar değerlendirilmez.
   6. Sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların itirazları dikkate alınmaz.

   SHT-147 DİL YETERLİLİĞİ SINAV TARİHİ
   < < < < < < < < <
   Sınav Tarihi

   01 Nisan 2024

   Son Başvuru Tarihi

   18 Mart 2024

   Sınav Tarihi

   09 Mayıs 2024

   Son Başvuru Tarihi

   26 Nisan 2024

   Sınav Tarihi

   13 Haziran 2024

   Son Başvuru Tarihi

   31 Mayıs 2024

   Sınav Tarihi

   25 Temmuz 2024

   Son Başvuru Tarihi

   12 Temmuz 2024

   Sınav Tarihi

   03 Eylül 2024

   Son Başvuru Tarihi

   16 Ağustos 2024

   Sınav Tarihi

   10 Ekim 2024

   Son Başvuru Tarihi

   27 Eylül 2024

   Sınav Tarihi

   12 Kasım 2024

   Son Başvuru Tarihi

   01 Kasım 2024

   Sınav Tarihi

   24 Aralık 2024

   Son Başvuru Tarihi

   10 Aralık 2024

   Başvuru Adresi

   https://kdm.shgm.gov.tr/

   Sınav Yeri

   AVIATION ENGLISH CENTER SINAV MERKEZİ - BEYLİKDÜZÜ