SINAV SİSTEMİ

AEC (Aviation English Center) tarafından uygulanacak AEC-EPAP (English Proficiency for Aviation Personnel) sınavı;
 1. SHGM tarafından onaylı bir sınavdır.
 2. AEC tarafından kullanılacak sınav merkezi SHT-1DY Talimatında belirtilen şartlara uygundur.
 3. Sınav Sistemi; Circular 318 ve Doc 9835 esasları çerçevesinde hazırlanmıştır.
 4. Sorular, havacılık konularıyla ilgilidir.
 5. Sınav sistemi; SHT-1DY Talimatının 7 nci maddesinde belirtilen dil yeterliliği konu başlıklarını, aynı talimatın 8 inci maddesinde belirtilen dil yeterliliği seviyelerine uygun olarak değerlendirecek niteliktedir.
 6. Dinleme ve konuşma soruları içermektedir.
 7. Soru bankasından üretilen sınavlar, rastgele seçilmektedir.
 8. Sınav yüz yüze mülakat şeklindedir.
 9. Sınavların değerlendirilmesi, en az 2 farklı Değerlendirici tarafından yapılmaktadır.

AEC-EPAP SINAV SİSTEMİ VE ÖRNEK SINAV

 • AEC – EPAP; AEC bünyesinde görev yapan Havacılık İngilizcesi Uzmanı Akademisyenler ve Level-6 Dil seviyesinde deneyimli Pilotlar tarafından hazırlanmıştır.
 • AEC – EPAP, SHGM tarafından onaylanan sınav merkezinde yapılır.
 • AEC – EPAP; tüm beşeri ve / veya fiziksel koşul ve konumdan bağımsız olacak şekilde SHT-1DY Talimatı ve El Kitabı esaslarına göre, sınava katılan Adayların Dil Yeterliliği seviyelerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılandırılmıştır.
 • Sınavın başlangıcında Konuşmacı, sınav sistemi tarafından rastgele belirlenen sınav grubunu açar.
 • AEC – EPAP; PART A, PART B ve PART C olmak üzere üç bölümden oluşur:

PART A :

Adaya, havacılık deneyimi ve eğitimleri ile ilgili genel soruların Konuşmacı tarafından yöneltildiği, sınavın ilk bölümüdür. Adayın, kişisel birikimi ile ilgili olarak sorulan ve aşina olduğu başlıklardan yöneltilen bu bölümdeki sorulara, bilgilendirici ve hızlı yanıt vermesi beklenir.PART B :

Bu bölümdeki soruların tamamı dinleme sorularıdır. Bu bölüm Adayın, kule konuşmaları gibi görev süresince duyabileceği rutin veya rutin dışı operasyonel havacılık konuları ile ilgili ses kayıtlarını bilgisayar üzerinden iki kez dinleyerek, dinlediği kayıtlarla ilgili sorulara kendisine tanınan sürede yanıt vermesi gereken bölümdür.PART C :

Konuşmacının Adaya bu bölümün yapısını tanıtması ile başlar. Bu bölümde Adaylara, sektörel alanlarına uygun olarak hazırlanmış havacılık temalı fotoğraf gösterimi yapılır. Aday, ilk etapta Konuşmacının kendisine gösterdiği fotoğrafta gördüklerini anlatır. Müteakiben Aday, Konuşmacı tarafından fotoğraflarla ilgili sorulan sorulara yanıt verir. Konuşmacı Adaya resim ile ilgili olan ve Adayın daha uzun açıklama ve anlatım yapmasını sağlayacak en az iki soru yöneltir.SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 1. Her bir Adayın sınavı İngilizce Dil Uzmanı veya operasyonel tecrübeye sahip pilot veya hava trafik kontrolörü olmak üzere iki Değerlendirici tarafından değerlendirilir.
 2. Sınava katılan Adayın nihai puanı, ICAO Dil Yeterliliği Değerlendirme Cetveli konu başlıklarındaki puanlarının en düşük olanı olacak şekilde belirlenir.
 3. Her bir Adayın sınavı Değerlendiriciler tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Değerlendiriciler Adayın kimliği hakkında bilgi sahibi olamazlar.
 4. Değerlendiriciler, sınavları sınav tarihine uygun olarak değerlendirir.
 5. SHT-1DY Talimatı esaslarına göre yapılan Dil Yeterliliği Sınavına katılan ve seviye 4 altında not alarak başarısız olmuş Adaylar;
 • Seviye 1 notu alanlar, sınav tarihinden itibaren 45 gün içinde;
 • Seviye 2 notu alanlar, sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde;
 • Seviye 3 notu alanlar, sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde; tekrar sınava alınmazlar.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 • Sınav sonucu Adaylara, sınavdan sonra, en geç 15 (on beş) gün içerisinde e-posta yoluyla bildirilir.
 • Sınav sonucu AEC tarafından, sınav tarihini gösterir bir “Sertifika” ile yazılı olarak da belgelenir ve sınav tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde postaya verilir veya Adaya elden teslim edilir.
 • Sınav sonucu; hukuki bir zorunluluk olmadıkça, SHGM, Havacılık Kurum ve Kuruluşları ve Adayın dışında hiç kimse veya kurumlarla paylaşılamaz.

SINAV İTİRAZI

 1. İngilizce Dil Yeterliliği seviyesi bildirilen Aday, sınav sonucunun e-posta ile bildirildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sınav sonucuna itiraz edebilir.
 2. İtirazlar doğrudan AEC’ye yazılı olarak yapılır.
 3. Sınav itirazları “İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı İtiraz Formu”nun doldurulması suretiyle yapılır. Sınav İtiraz Formu için tıklayınız.
 4. Sınav itirazı hizmet bedeli 1000 TL.’ dir.
 5. Sınav itirazı hizmet bedeli Sınav İtiraz Formu üzerinde belirtilen banka hesabına yatırılmalıdır.
 6. Adayın itiraz değerlendirme ücretini yatırdığına dair banka dekontunu ve AEC’nin internet adresinde bulunan İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı İtiraz Formunu eksiksiz doldurarak e-posta veya faks ile AEC’ye göndermesi halinde Aday itiraz başvurusunu tamamlamış sayılır ve kayda alınır.
 7. İtiraz değerlendirmesi ilk Değerlendiricilerden farklı bir Değerlendirici tarafından yapılır.
 8. Sınav sonucu SHGM’ye yazılı, Adaya e-posta ile gönderilir.
 9. Sınav sonucu değişirse itiraz ücreti Adaya iade edilir ve yeni Sertifika düzenlenerek Adaya gönderilir.
 10. İtiraz sonucu yapılan değerlendirme katidir tekrar itiraz edilemez.

SINAV ESNASINDA UYULACAK KURALLAR

 1. Adaylar, sınava kendilerine tahsis edilen yerde girerler.
 2. Sınava, randevu saatinde başlanır. Sınav başladıktan sonra, sistemle ilgili önlenemeyen teknik arızalar haricinde durdurma, ara verme veya geri dönme yapılamaz.
 3. Adaylar, sınav randevusundan en az 30 dakika önce test merkezince bildirilen adreste hazır bulunmalıdırlar ve sınav öncesi gerekli kayıtları tamamlanmalıdır. Aksi halde randevu ve sınav haklarını kaybederler.
 4. Adaylar sınav esnasında, AEC tarafından sağlanan sınav bilgisayarı, ses ve ses kayıt sistemi, kalem ve kağıt kullanırlar, bunları sınav bitiminde eksiksiz teslim ederler.
 5. 4üncü maddede izin verilenler dışında, Adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kağıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı vs. gibi şeylerin yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav odasına sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav odasına girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya olarak değerlendirilir.
 6. Adayın kimliğinden şüphe duyulduğunda sınav sonunda mutlaka Adaya kendi el yazısı ile kimliğini açıklayan birkaç cümle yazdırılıp Adayın bunu imzalaması sağlanır. Sınava ilişkin kamera kayıtları ve diğer dokümanlar ”Kopya Tutanağı”na eklenerek SHGM’ye gönderilir.
 7. Adayın, başka birisinin yerine sınava girdiği anlaşıldığında sınava başlaması engellenir ve salonun dışına davet edilir. Bu durum, Tutanak ile tespit edilerek vakit geçirmeksizin SHGM’ ye bildirilir.

CEZAİ MÜEYYİDELER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan SHT-1DY talimatı esaslarına göre cezai işlemler aşağıda belirtilmiştir;
 1. Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan Aday hakkında hazır bulunan Hizmet Sağlayıcısı ve varsa SHGM görevlileri tarafından “Kopya Tutanağı” tutulur ve Aday sınav yerinden uzaklaştırarak sınavı geçersiz sayılır. Bu durumdaki Adaylar, kopya işlemi yapılan sınavın tarihinden itibaren 12 ay içinde tekrar sınava alınamazlar.
 2. AEC tarafından düzenlenen “Kopya Tutanağı” 5 (beş) iş günü içerisinde SHGM’ye gönderilir.
 3. Hakkında “Kopya Tutanağı” tutulan kişinin lisans sahibi olması durumunda, lisansı SHGM tarafından 12 (oniki) ay süreyle askıya alınır.
 4. Sınavların düzen ve işleyişini bozmaya yönelik davranışta bulunanlar hakkında ayrıca yasal işlemlerde bulunulur. 
Dil yeterliliği sınavına başvuracak adaylar;  
 • 1. Sınav başvuruları dil yeterliliği sınavı hizmet bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ve Sınav Başvuru Formunun posta, e-posta, faks yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılır.

 • 2. Dil yeterliliği sınavı hizmet bedeli 2800 TL’dir.

 • 3. Hizmet bedeli Sınav Başvuru Formu üzerinde belirtilen banka hesabına sınavdan önce yatırılmalıdır.
   
 • 5. Sınav Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • * Aviation English Center tarafından usulüne uygun başvuru yapan aday için gün ve saat tahsisi yapılır.

 • * Aviation English Center tarafından başvuru geliş sırasına göre randevuları verilir. Hiçbir adaya öncelik verilemez, önceden duyurulan kontenjanın üzerine çıkılmaz.

 • * Aviation English Center adaylara sınav randevusunu Sınavdan önce e-posta yoluyla bildirir.

 • 6. Sınavlar iletişim bilgileri aşağıda belirtilen Aviation English Center adresinde yapılır.
  SINAV TAKVİMİ
S.NO SINAV TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ KONTENJAN DURUMU
1 24.07.2024  23.07.2024 MÜSAİT 
2 26.07.2024 25.07.2024  MÜSAİT 
3 29.07.2024  28.07.2024  MÜSAİT 
4 30.07.2024  29.07.2024  MÜSAİT 
5 31.07.2024  30.07.2024  MÜSAİT 


** Sınavlar, 10:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Başvurusu onaylanan adayın sınav saati e-posta ile adaya bildirilmektedir. Başvurunuzdan itibaren 1 iş günü içerisinde onay e-postası gelmediyse kurumumuzla irtibata geçiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AVIATION ENGLISH CENTER

İstanbul Outlet Park Avm - Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyolu Kat:1 No: 34-35-36 34522 Büyükçekmece/İstanbul

Tel :      0 212 663 66 67

E-mail: info@aviationenglishcenter.com
AEC-EPAP SINAVI ORYANTASYON EĞİTİMİ

  • Oryantasyon Eğitimleri aşağıda belirtilen tarihlerde 10.00-14.00 saatleri arasında yapılır.
  • Oryantasyon Eğitimlerinin temel amacı Adayların sınava girmeden önce AEC-EPAP sınavının yapısı hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.
  • Covid 19 tedbirleri gereği Oryantasyon Eğitimleri Online olarak gerçekleşetirilmektedir.
  • Adaylar, eğitime katılmak için eğitim ücretini yatırdıklarını gösteren dekontu info@aviationenglishcenter.com adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.
  • Eğitim ücreti, AEC ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. adına TR97 0013 4000 0076 5711 0000 17 IBAN numaralı banka hesabına yatırılarak ödenir.
  • 4 derslik Oryantasyon Eğitim ücreti 1000TL'dir. İkinci kez eğitime katılmak isteyen adaylar için Oryantasyon Eğitim ücreti 600TL olarak uygulanacaktır.
  • Oryantasyon Eğitiminin Sınav günü alınması zorunlu değildir.Adaylar aşağıda belirtilen Eğitim tarihlerinden herhangi biri için telefon veya e-posta ile rezervasyon yaptırabilirler.

  EĞİTİM TAKVİMİ

  S.NO EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİM SAATLERİ EĞİTİM ÜCRETİ
  1 29.07.2024    4 DERS (ONLINE) 10.00-14.00   1000 TL
  2 05.08.2024    4 DERS (ONLINE)   10.00-14.00   1000 TL
  3 12.08.2024    4 DERS (ONLINE)   10.00-14.00   1000 TL
  4 19.08.2024   4 DERS (ONLINE)   10.00-14.00   1000 TL
  5 26.08.2024    4 DERS (ONLINE)   10.00-14.00   1000 TL


  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  AVIATION ENGLISH CENTER

  İstanbul Outlet Park Avm - Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyolu Kat:1 No: 34-35-36 34522 Büyükçekmece/İstanbul

  Tel :      0 212 663 66 67

  E-mail: info@aviationenglishcenter.com